PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden behorend bij een consult / training / workshop gegeven door Miranda Meiners, / Empower Coach (hierna therapeut genoemd) en de cliënt(en). Miranda Meiners/Empower Coach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacywet

Per 25 mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Empower Coach houdt zich aan deze wettelijke regelgeving in het belang van de privacy van de cliënt.

Privacy van de cliënt

Voor een goede behandeling, is het noodzakelijk dat de therapeut, een dossier aanlegt. Vanuit de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) is dit wettelijk verplicht. Het dossier bevat een aantal documenten, zoals het intakeformulier met persoonlijke gegevens, de ondertekende behandelingsovereenkomst en aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming op schrift van de cliënt, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Het Empower Coach verwerkt persoonsgegevens van de cliënt, doordat hij/zij gebruik maakt van de diensten van Het Empower Coach en/of omdat deze gegevens zelf aan de therapeut zijn verstrekt. Hieronder een overzicht welke gegevens er worden verwerkt:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Het is in belang van de therapie, dat de therapeut op de hoogte is van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Ook deze gegevens zullen worden verwerkt in het dossier van de cliënt. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

 • Etnische afkomst
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Politieke voorkeur
 • Zaken met betrekking tot seksualiteit
 • Gezondheid
 • Medicatie
 • Psychische toestand
 • Strafrechtelijk verleden

De therapeut van Empower Coach doet haar uiterste best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent dat er zeer zorgvuldig omgegaan wordt met de persoonlijke en medische gegevens van de cliënt. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Enkel en alleen heeft de therapeut van Empower Coach toegang tot de gegevens in het dossier van de cliënt. Daarnaast houdt de therapeut van Empower Coach zich aan de wettelijke geheimhoudingsplicht, oftewel het beroepsgeheim. De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met de expliciete toestemming op schrift van de cliënt.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisiebijeenkomsten, die opgelegd zijn vanuit de beroepsvereniging VBAG.
 • Persoonsgegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden.

Mocht het nodig zijn om vanwege andere redenen gebruik te maken van de gegevens van de cliënt, dan zal dit eerst worden overlegd en na expliciete toestemming op schrift pas geschieden.

Bewaarplicht

Op grond van de WGBO wordt het dossier 20 jaar, na het einde van de behandelingsovereenkomst, bewaard. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien de cliënt een chronische ziekte heeft). De cliënt heeft recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van het dossier. Er bestaat overigens geen inzagerecht voor nabestaanden.

Privacy op de factuur

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de cliënt deze factuur kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar. De gegevens van de cliënt die erop vermeld worden zijn:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: “Consult hypnotherapie”
 • De kosten van het consult

Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de therapeut van Het Empower Coach van mening is, dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. Er worden alleen persoonsgegevens van minderjarigen (cliënten jonger dan 16 jaar) verwerkt, indien daar schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

Meldcode

Empower Coach hanteert de Meldcode Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling, zoals sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht is voor zorgverleners.

Beveiliging

De therapeut van Empower Coach neemt de bescherming van de gegevens van de cliënt serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Empower Coach maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast wordt er een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid gehanteerd op de systemen van Empower Coach. De persoonsgegevens van de cliënt worden gepseudonimiseerd en er wordt voor encryptie gezorgd als daar aanleiding toe is. Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens van de cliënt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten en testen/evalueren met regelmaat deze maatregelen.

Cookieverklaring

De website van Empower Coach maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. De website van Empower Coach plaatst de volgende cookies:

 • Technisch noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website, bijvoorbeeld om deze te beschermen tegen aanvallen van hackers en om te zorgen voor een uniforme uitstraling van de website, aangepast op de vraag van bezoekers.
 • Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring verder te optimaliseren. Dit omvat statistieken die door derden websitebeheerder worden verstrekt en de weergave van gepersonaliseerde advertenties door het volgen van de gebruikersactiviteit op verschillende websites.
 • Inhoud van derden cookies: Deze website kan inhoud of functies aanbieden die door derden op eigen verantwoordelijkheid worden geleverd. Deze derden kunnen hun eigen cookies plaatsen, bijvoorbeeld om de activiteit van de gebruiker te volgen of om hun aanbiedingen te personaliseren en te optimaliseren.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring van de website van Empower Coach kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden zonder aankondiging op de website gepubliceerd. Controleer daarom deze webpagina met regelmaat om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.