ALGEMENE VOORWAARDEN

CONSULTEN / OPLEIDINGEN

Algemene Voorwaarden Consulten

 1. De therapeut is geregistreerd en erkend Hypno- en Regressietherapeut en is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging.
 2. De therapeut voert zelfstandig praktijk en stelt aan de hand daarvan het behandelplan op en voert de therapie uit met de middelen, kennis en ervaring die zij professioneel heeft verworven.
 3. De therapeut baseert zich op de informatie die door de cliënt wordt verstrekt en is nimmer aansprakelijk voor eventuele, nadelige gevolgen die zijn ontstaan, doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van artsen, specialisten of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 4. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 5. De behandelingsovereenkomst is tweeledig: a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut-cliënt. b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen gedurende het behandeltraject worden bijgesteld of gespecificeerd.
 6. Gelet op het vertrouwelijke karakter van de therapie, heeft de therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke én schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaren) overhandigd of medegedeeld.
 7. De therapeut conformeert zich aan de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en het klacht- en tuchtrecht (TCZ), zoals vastgesteld door de beroepsverenigingen, te weten: VBAG en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 8. Op grond van de WGBO is de therapeut verplicht een cliëntdossier bij te houden. Per 1 januari 2020 wordt het dossier 20 jaar, na het einde van de behandelingsovereenkomst, bewaard. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien de cliënt een chronische ziekte heeft). De cliënt heeft recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van het dossier. Er bestaat overigens geen inzagerecht voor nabestaanden.
 9. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur per e-mail gestuurd aan de cliënt. Er wordt hiervoor het tarief van één sessie in rekening gebracht. De betalingsvoorwaarden hiervan zijn hetzelfde als die bij het niet nakomen van de annuleringsvoorwaarden. Deze zijn nader beschreven vanaf artikel 22.
 10. Wanneer de cliënt een klacht over het functioneren van de therapeut en/of de vorm van begeleiding wil indienen, anders dan aan de therapeut zelf, dan kan dit gemeld worden bij de beroepsvereniging VBAG of kijk voor meer informatie bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
 11. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan resultaten die voortvloeien uit behandeling en is op de hoogte van mogelijkheden en beperkingen van de behandelvormen, onder andere hypnose. De therapeut kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten of, hoe ondenkbaar dan ook, voor negatieve gevolgen voortvloeiende uit deze werkwijze.
 12. De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid en begrijpt dat deze behandelvorm geen vervanging is voor medische zorg.
 13. De cliënt zal eventuele huidige medische behandelingen, inclusief medicatie, voortzetten en nimmer starten of stoppen zonder adequaat advies van een medisch bevoegde professional.
 14. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen behandeling verrichten. Met het invullen en ondertekenen van de behandelingsovereenkomst, stemt cliënt ermee in dat een behandeling met directe en indirecte hypnose kan plaatsvinden.
 15. Miranda Meiners/Empower Coach hanteert de Meldcode Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling, zoals sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht is voor zorgverleners.
 16.  Afspraken worden zoveel mogelijk per e-mail gemaakt. Ten alle tijden zal de therapeut een bevestiging per e-mail sturen, na het afspreken van een consult.
 17. Na gehouden sessie ontvangt client per mail een factuur. Deze betaling dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Dit geldt ook voor telefonische of online consulten.
 18. De kosten worden in rekening gebracht per consult, zoals overeengekomen is op de behandelingsovereenkomst. Indien nodig kan hiervan afgeweken worden door bijvoorbeeld een langere of dubbele sessie. Dit wordt dan voorafgaand aan het consult overeengekomen.
 19. Zodra een afspraak per e-mail is bevestigd, hanteert Empower Coach/Miranda Meiners de volgende annuleringsvoorwaarden: a. Afspraken kunnen tot 36 uur voor aanvang van een consult, kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden. b. Bij niet-annuleren of bij annulering / wijziging binnen 48 uur voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt volledig voor 100% in rekening te brengen.
 20. Indien er sprake is van het niet nakomen van de annuleringsvoorwaarden, zal er een factuur per e-mail worden verstuurd. Deze dient de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Bij niet nakomen van deze betaalverplichting, stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering, wordt er een extra bedrag van €12,50 aan de cliënt in rekening gebracht.
 21. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering, niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 22. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35,- voor zover dit een privé-persoon betreft. Voor bedrijfsovereenkomsten gelden afwijkende voorwaarden.
 23. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 24. Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject beëindigen.
 25. De behandelingsovereenkomst kan op de volgende manieren of omstandigheden worden beëindigd: a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn; b. Cliënt geeft aan (mondeling, schriftelijk of via e-mail) dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken; c. De therapeut geeft aan (mondeling, schriftelijk of via e-mail) dat zij geen sessies meer te zullen geven; d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden uit deze behandelingsovereenkomst of aan de afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra- indicaties.
 26. De behandelingsovereenkomst eindigt van rechtswege, indien er geen consult afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 27. Cliënt gedraagt zich als gast en houdt zich aan de regels van zowel de therapeut als van de locatie waar de therapie plaatsvindt. Er wordt tijdens de sessie niet gerookt en geen alcohol of drugs gebruikt. De kosten van vernieling van eigendommen van zowel de therapeut als de betreffende locatie door de cliënt, zullen op de cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt, zal ten alle tijden aangifte bij de politie worden gedaan.
 28. Empower Coach/Miranda Meiners is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein van Het Coachhuis. Noch voor andere schade die is ontstaan door het betreden van het gebouw, waar Het Coachhuis zich bevindt, en bij gebruikmaken van de faciliteiten, zoals onder andere het toilet.
 29. Client geeft toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen. Client heeft de privacyverklaring gelezen en zo ook de algemene voorwaarden die op de website vermeld staan.
 30. Client beseft zich dat Empower Coach/Miranda Meiners presenteert als gecertificeerd hypnotherapeut. Client begrijp dat Empower Coach/Miranda Meiners geen arts, psycholoog of psychiater is.
 31. Client begrijpt dat de sessie(s) door Empower Coach/Miranda Meiners geen vervanging is voor medische zorg.
 32. Client zal eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen voortzetten en begrijpt dat Empower Coach/Miranda Meiners geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.
 33. Cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Het Empower Coach, door onderhavige overeenkomst digitaal te ondertekenen.

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn omtrent deze privacyverklaring, neem dan contact op met Empower Coach/Miranda Meiners.

© Copyright Miranda Meiners 2018
Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze informatie mag gekopieerd of gereproduceerd worden in
welke vorm dan ook. Het mag niet worden opgeslagen in schriftelijke, digitale zoek- of andere systemen, of worden uitgezonden in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van de auteur.

Algemene voorwaarden opleidingen

Artikel 1: Definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Empower Trading & Coaching/Miranda Meiners (hierna te noemen: Miranda Meiners) en Opdrachtgever (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’ of ‘Deelnemer’) van Opleidingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’Opleiding’).
 2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Miranda Meiners een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Opleidingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de Opleiding.
 3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.
 4. Onder Open Opleiding wordt verstaan een door Miranda Meiners georganiseerde Opleiding waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

Artikel 2: Tot standkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een offerte digitaal ondertekent, een getekend inschrijfformulier overhandigd, de volledige betaling of deelbetaling aan Miranda Meiners.
 2. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de website https://mirandameiners.nl
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Miranda Meiners.

 Artikel 3: Opleidingen 

 1. De opleidingen bij Miranda Meiners zijn praktische opleidingen.
 2. Het inschrijfformulier staat op de website of word op papier persoonlijk of via post gegeven. Bij het invullen van het inschrijfformulier en of betaling van de factuur gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, die vermeld staan op de website https://mirandameiners.nl
 3. Het tarief voor de opleiding staat vermeldt op de website.
 4. Het certificaat wordt pas uitgereikt wanneer 100% van het lesgeld is ontvangen en is deelgenomen aan alle lesdagen.

 Artikel 5: Annuleren

 1. Na het digitaal ondertekenen van de offerte, het invullen en versturen van het inschrijfformulier of digitaal aanmelden heb je 14 dagen bedenktijd.
 2. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer na 14 dagen na de aanmelding verplicht tot volledige betaling van de Opleiding.
 3. Bij annulering buiten de 14 dagen bedenktijd vindt er geen restitutie plaats van het eventueel reeds betaalde bedrag.

 Artikel 6: Betalen

 1. De betalingen geschieden door middel van een de automatische incasso of handmatige overboeking. De betaaltermijn is 14 dagen.
 2. Bij deelbetalingen meer dan 2 termijnen dient minimaal 50% van het lesgeld ontvangen te zijn voor de start van de opleiding. Bij 1 of 2 termijnen dient 100% van het lesgeld ontvangen te zijn voor start van de Opleiding.
 3. Indien niet aan de betaalverplichting voldaan kan worden, dient Deelnemer dit binnen 14 dagen kenbaar te maken via mail (laura@mirandameiners.nl). Miranda Meiners behoudt zich het recht voor Deelnemer door te schuiven naar een volgende Opleiding.
 4. Eventuele terugbetalingen geschieden binnen 8 weken.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan de Opleiding relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Miranda Meiners te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.
 2. Miranda Meiners spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 3. Miranda Meiners tegenover de opdrachtnemer en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
 4. Miranda Meiners is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Miranda Meiners is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op de door Miranda Meiners uitgegeven brochures, opleidingsmaterialen, syllabus, sheets, flipcharts, audio bestanden en welke andere in de Opleiding gebruikte schriftelijke of audio materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Miranda Meiners, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Miranda Meiners zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Hierop geldt een boete van € 5.000,- per vastgesteld feit.
 2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Miranda Meiners berust uitsluitend bij Miranda Meiners.

Artikel 9: Wijziging bijeenkomst

 1. Wanneer door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt Miranda Meiners voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Miranda Meiners ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag of een gedeelte ervan. Eventueel gemiste dagen kunnen bij een volgende opleiding worden ingehaald.

Artikel 10: Afwezigheid en Inhalen

 1. Wanneer de Opdrachtgever een dag(deel) afwezig is kan een inhaalverzoek worden ingediend per mail via info@mirandameiners.nl.
 2. Een inhaalverzoek kan enkel op basis van legitieme reden en buiten controle van de Opdrachtgever worden ingediend via info@mirandameiners.nl.
 3. Miranda Meiners beoordeelt elk verzoek individueel en informeert de Opdrachtgever over de uitkomst.
 4. Miranda Meiners biedt geen garanties op het honoreren van inhaalverzoeken.
 5. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op restitutie door afwezigheid en of bij afwijzing inhaalverzoek van een of meerdere dagdelen / weekenden.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Miranda Meiners, trainers en coaches van de opleiding hebben een geheimhouding voor wat betreft de informatie van Opdrachtgever.

Artikel 12: Privacy, Foto- en Filmopnamen

 1. Miranda Meiners verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Miranda Meiners kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor relatiebeheer om Opdrachtgever te informeren over aanbiedingen en andere diensten van Miranda Meiners. Indien Opdrachtgever dit niet wenst, kan Opdrachtgever dit laten weten via info@mirandameiners.nl.
 2. Miranda Meiners maakt tijdens de bijeenkomsten, Opleiding- en cursusdagen, het Programma, foto- en/of film- en/of geluidsopnamen voor Opleidings- en/of promotiedoeleinden. Op deze beelden kunnen Deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Miranda Meiners Instituut heeft het recht deze beelden te gebruiken voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Artikel 13: Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 2. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen en door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

* Kortingen zijn persoonsgebonden en zijn daarmee niet overdraagbaar. De kortingen kunnen bij een wijziging van startdatum op eigen initiatief komen te vervallen.

Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden voor de Online producten. Voor de live-opleidingen gelden andere voorwaarden. Deze tref je aan in de aanmeldbevestiging en op onze website www.mirandameiners.nl. Je vindt daar ook altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden online producten

Artikel 1: Aanmelden en afspraken

 1. Je kunt je aanmelden voor de online producten via de websitelink welke gedeeld wordt tijdens de webinars of campagnes en door de betaling af te ronde. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling is ontvangen en u de inloggegevens heeft ontvangen.
 2. Bij Miranda Meiners schrijft u zich in voor het complete programma van het aangeschafte online product. Het is niet mogelijk om slechts een gedeelte aan te schaffen.
 3. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat wij de betaling hebben ontvangen. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door een mail te sturen naar info@mirandameiners.nl

 

Artikel 2: Lesmateriaal

 1. Mocht er lesmateriaal beschikbaar zijn van het online aangeschafte product waarvoor het lesgeld is betaald, mag u niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Miranda Meiners. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Hierop geldt een boete van € 5.000,- per vastgesteld feit.

 

Artikel 3: Beëindiging

 1. Beëindiging van het online product kan door middel van een mail te sturen naar info@mirandameiners.nl met daarin jouw naam, de naam die je ingevuld hebt bij de betaling en je mailadres wat aan je online leeromgeving gekoppeld is. De opzegging dient uiterlijk 1 kalendermaand voor het verlengen van je abonnement bij ons binnen te zijn. Je ontvangt een bevestiging van uitschrijven.
 2. De toegang tot je online leeromgeving wordt opgeheven wanneer het abonnement beëindigd wordt.
 3. Annuleringen kunnen niet geannuleerd worden.
 4. Bij overlijden van de deelnemer gaat de beëindiging van de overeenkomst onmiddellijk in en vervalt de eventueel resterende betalingsverplichting. Er vindt geen restitutie plaats voor de resterende maanden wanneer het abonnement nog niet verlopen is.

Artikel 4: Klantenservice en coachteam

 1. Miranda Meiners doet er uiteraard alles aan om fouten te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meldt u dat dan zo snel mogelijk. Miranda Meiners zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen.
 2. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u een mail sturen naar info@mirandameiners.nl. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door jou betaalde jaarcontributie.

 

Artikel 5: Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Wij maken je in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens erop attent dat de door jouw verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten) administratie. Wij zullen je gegevens alleen gebruiken om je te blijven informeren over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Miranda Meiners verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik van je gegevens, dan kun je dit schriftelijk aan ons laten weten.

 

Artikel 6: Wijziging voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de algemene voorwaarden door Miranda Meiners worden gewijzigd. Miranda Meiners zal wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum publiceren op onze website.